Nápověda / manuál - kontakty

Server a databáze je majetkem společnosti :
 
LSC s.r.o.
Palackého 1/1006, Jablonec nad Nisou, 46601
ičo: 25428551  dič: CZ25428551
info@najemnici.com

 

 
Právní rámec :
 
Pro právní čistotu prosím přidejte do Všech Vašich nájemních smluv tuto klausuli :
 
VERZE základní :  ( nutné uvést do nájemní smlouvy )
  
§ Podpis na uvedené smlouvě dobrovolně poskytuji společnosti LSC s.r.o., Palackého 1/1006, Jablonec nad Nisou, 46601, ičo:25428551 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u  rejstříkového soudu pod C 17856 v Ústí nad Labem (dále jen „správce“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, které jsem vyplnil(a) ve smlouvě (dále jen „údaje“) a údajů o mé bonitě , důvěryhodnosti a platební morálce a beru na vědomí, že mé údaje bude správce zpracovávat formou zabezpečené počítačové databáze v rozsahu, v jakém je poskytuji, a to k jejich předávání dál registrovaným uživatelům tohoto internetového portálu „www.najemnici.com“ (dále jen „portál“) vyhledávajícím a evidujícím uchazeče či uživatele nájemního bydlení  (dále jen „pronajímatele “) a dále k marketingovým účelům správce. Souhlasím, aby správce předával mé údaje k dalšímu zpracování pronajímatelům, a aby správce a pronajímatelé zpracovávali mé údaje po dobu 60 měsíců a aby správce zpracovával mé osobní údaje v rozsahu rodné číslo, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email, hodnocení, komentář, datum smlouvy, typ řešení případného dluhu  po dobu 60 měsíců pro evidenční účely.Seznam pronajímatelů je uveden na portálu.
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje ve smlouvě jsou relevantní, správné, právně nezávadné a pravdivé a souhlasím. Beru na vědomí, že výlučně odpovídám za právní nezávadnost a věcnou správnost obsahu mnou zadaných osobních údajů.
 
 
Rozšíření ( není nutné )

 
§ Správce je připraven podat Vám na Vaši žádost zaslanou na adresu správce info@najemnici.com informaci o Vašich údajích zpracovávaných správcem a pronajímateli. Informace Vám bude bez zbytečného odkladu zaslána na Vaši emailovou adresu, z níž svou žádost činíte. Pokud se odůvodněně domníváte, že správce nebo pronajímatelé Vašich údajů provádí zpracování Vašich údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete ve smyslu ust. §21 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění (i) požádat správce případně pronajímetele o vysvětlení a/nebo (ii) požadovat, aby správce nebo pronajímetel vzniklý závadný stav odstranil, zejména tím, že provede opravu eventuálních chyb ve Vašich údajích, jejich doplnění, zablokování nebo zlikvidování. Pokud by Vám správce a/nebo pronajímatel nevyhověl jste oprávněn se se svým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Celkový právní rámec bude uložen zde v DOC souboru :
Vyjádření úřadu pro ochranu osobních údajů ( a důvod výše uvedené klauzule ) z 19.6.2009 - citace:
....
Databáze dlužníků - nájemců :

Podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona může správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce nebo, podle písm. e) téhož ustanovení, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života.

Zpracovávat pohledávky za dlužníkem je povinností věřitele např. z důvodu účetní evidence. Údaje o dluhu fyzické osoby jsou osobními údaji. Ty je možné zpřístupnit bez souhlasu subjektu údajů (nájemce) pouze oprávněným osobám. Těmi jsou v případě nákladů souvisejících s provozem obytného domu např. vlastníci jednotek (vlastníci bytů, domů). Pokud se jedná o neúhradu nájemného, oprávněnou osobou je vlastník konkrétního bytu (domu). Zpřístupnění údajů o finančních pohledávkách za subjektem údajů bez jeho souhlasu osobám jiným než oprávněným může být v rozporu se zákony č. 40/1964 Sb. a č. 101/2000 Sb.

Je-li v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 4 písm. k zákona, pak je povinen zpracovávat osobní údaje na základě pověření správcem za jím daným účelem, v daném rozsahu a po správcem stanovenou dobu, podle zákona.